Οι χοροί διδάσκονται στην αυθεντική τους μορφή και πώς πιστοποιείται αυτό;

Όλοι οι χοροί διδάσκονται σύμφωνα με τον διεθνώς ισχύοντα κανονισμό, π.χ. βηματολόγια, τεχνικές, κανόνες κ.λ π.
Η δομή των εξετάσεων του IDTA είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να καλύπτει ισότιμα τους μαθητές που θέλουν να έχουν τόσο μια επαγγελματική εξέλιξη στο χώρο του χορού και της διδασκαλίας όσο και τους μαθητές που έχουν το χορό ως χόμπι.
Οι εξετάσεις γίνονται με βάση το βηματολόγιο του IDTA(International Dance Teachers Association)
Ειδικά εκπαιδευμένοι εξεταστές των Οργανισμών εξετάζουν τους μαθητές, στην ύλη και στο βηματολόγιο, τα οποία διδάχτηκαν, αξιολογούν την τεχνική,  το ρυθμό και την εκφραστικότητα. Εάν επιτύχουν τους δίδεται το ανάλογο πιστοποιητικό σπουδών από την έδρα του IDTA (Αγγλία). Οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις μετά από την γραπτή συγκατάθεση του καθηγητή της τάξης κι εφόσον έχουν παρακολουθήσει επαρκώς τα ανάλογα μαθήματα σε ερασιτεχνικό η επαγγελματικό επίπεδό.